Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Język migowy Logo BIP
Jesteś na: Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZDiSK Czerwionka-Leszczyny

Zarząd Dróg i Służby Komunalne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZDiSK Czerwionka-Leszczyny.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia

 • część plików graficznych jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Witoszek.
 • E-mail: 
 • Telefon: 324277543

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
 • Adres: ul. Polna 6 , 44-238 Czerwionka-Leszczyny
 • E-mail: 
 • Telefon: 324277543

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do jednostki  odbywa się poprzez bramę główną przy której zlokalizowana jest portiernia. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - stanowisko postojowe wyznaczono przy bramie wjazdowej do jednostki, oznaczono kolorem niebieskim. Na terenie jednostki znajdują się dwa budynki biurowe budynek dyrekcji i budynek administracyjno-biurowy. Budynki nie są przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się, nie posiadają dostosowań w postaci pochylni, wind, platform itp. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami są obsługiwane w wyznaczonym miejscu na parterze budynku dyrekcji . Pracownik portierni każdorazowo doprowadzi taką osobę do tego miejsca oraz  poinformuje odpowiedniego pracownika ZDiSK o konieczności obsługi  klienta w dogodny dla niego sposób. 

Do budynków i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada panel dostępności, poprzez który osoby ze specjalnymi potrzebami mogą wybrać wersję kontrastową, zmienić układ wyświetlania strony, zmienić rozmiar czcionki oraz szerokość strony poprawić jej czytelność oraz skorzystać z tłumacza migowego.

 

Inne informacje i oświadczenia

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach dokłada wszelkich starań aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Redakcja strony: Deklaracja dostępności Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:ZDiSK Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:Kokowski Korneliusz2020-09-23 11:43:40
 • Aktualizacja publikacji:Kokowski Korneliusz2022-03-31 14:25:07
 • Wytworzenie publikacji:Kokowski Korneliusz2022-03-31 14:24:59
 • Zatwierdzenie informacji:Kokowski Korneliusz2022-03-31 14:24:59
Drukuj Liczba odwiedzin: 118
 • 6YjjAm1W-1LfqhwzxlP2dq3uKyOlJ1Z3FLxEYu60sfY

 • N57Bls2Vd1gUTp0nO7uNzwQEuAl4lVTh-Jkgk02ijs8

 • ClUPo-vBGYxmYlSFi_5ZkVjSs4b6725wnbl-2HQ62YY

 • udwrc2JC8VLaFkoqJgFXxNIBrG5-uzYY4fWRvLKgF08

 • BuZE6UM6_-KAGpR6celKICo8Ppz2YM5xlAzNE9MvKvA