Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Język migowy Logo BIP
Jesteś na: Strona główna / Działalność / Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

Jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w sekretariacie ZDiSK).

Rozdział IX

Zasady dostępu do dokumentów wynikających z realizacji przez organy Gminy i Miasta zadań publicznych i korzystania z tychże dokumentów

§ 58

Każda osoba zainteresowana (bez potrzeby wykazania interesu prawnego lub faktycznego dla pozyskiwania informacji publicznej) ma prawo dostępu do dokumentów wytworzonych przez organy gminy, komisje Rady, a także przez gminne jednostki organizacyjne, pracowników Urzędu i innych funkcjonariuszy gminy, w związku z realizacją zadań gminy, jak również skierowana do nich korespondencja urzędowa, niezależnie od materialnego nośnika, na którym ich treść została utrwalona.

§ 59

Dokumenty wymienione w poprzednim paragrafie są jawne i dostępne z wyłączeniem: dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dn. 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późn. zm.), dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną, dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych, akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych- z wyjątkiem płac osób zajmujących funkcje publiczne, dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

§ 60

Dokumentami podlegającymi udostępnieniu są w szczególności protokoły sesji Rady, posiedzeń komisji Rady, protokoły innych zespołów i komisji powoływanych przez organy gminy oraz uchwały tychże organów, zarządzenia Burmistrza. Protokoły sesji podlegają udostępnieniu po ich zatwierdzeniu w myśl tegoż statutu, a uchwały i zarządzenia po podpisaniu.

§ 61

Dokumenty udostępnia się przy zachowaniu zastrzeżeń z § 59 co do ich całości lub części na pisemny wniosek zainteresowanego. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być udostępniane niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Zapisy powyższe nie dotyczą tych dokumentów, które są ujawnione w Biuletynie Informacji Publicznej istniejącym na podstawie innych ustaw.

§ 62

Osobą odpowiedzialną za wyrażenie zgody i samo udostępnienie dokumentów jest Sekretarz Gminy i Miasta, a w razie nieobecności Sekretarza, pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza. W przypadku jednostek organizacyjnych jest nią kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona.
Udostępniający:
informuje osobę zainteresowaną, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,
wyznacza pracownika Urzędu Gminy i Miasta, w obecności którego dokumenty mogą być udostępnione,wskazuje miejsce udostępnienia dokumentów,
W przypadku gdy dokument wymaga dłuższego wyszukiwania, udostępniający wyznacza termin udostępnienia dokumentu nie dłuższego niż 14 dni od daty złożenia wniosku, termin ten może być przedłużony do 2 miesięcy ze względu na złożoność wniosku. O fakcie tym zainteresowany jest powiadomiony na piśmie.

§ 63

Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i w obecności jej pracownika uprawnionego jak wyżej.

§ 64

Sekretarz Gminy i Miasta oraz osoba wyznaczona, prowadzą rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, zawiera on: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę złożenia, przedmiot wniosku, nazwę udostępnionego dokumentu, datę załatwienia i potwierdzenie zainteresowanego.
Dla pojęć użytych w tych zasadach stosuje się przepisy k.p.a.
 
Na podstawie Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Wniosek o udzielenie informacji publicznej Wniosek o udzielenie informacji publicznej 16-12-29 08:22 15KB pobierz plik: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Redakcja strony: Informacje nieudostępnione Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 262
  • H_hPBnUu9-sAAK1wbpi_ENdE69wv47CQTqopB02ItDPRZR6t_sLyJaY-vd3mwwttzVrFi0OKibX-fOgX0Tl_1w

  • wqj2FU4uRjE5JqQoTeJ_WJWP5TqURBsgL1qPZI7VGF_RZR6t_sLyJaY-vd3mwwttzVrFi0OKibX-fOgX0Tl_1w

  • QRws2dRfPdmUCbMcx7sNWQ8d4GhdRgsab1hOWSRpVTHRZR6t_sLyJaY-vd3mwwttzVrFi0OKibX-fOgX0Tl_1w

  • GmSH7u_aheQOfCVW6-edHTTt5HaHOIGm9_g0ldhsIEnRZR6t_sLyJaY-vd3mwwttzVrFi0OKibX-fOgX0Tl_1w

  • p-pdcvfS-svAQTiCSipa7RnyY8pE9QhAK5TA4_lbtfHRZR6t_sLyJaY-vd3mwwttzVrFi0OKibX-fOgX0Tl_1w