Dane adresowe:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 427 75 43
pon. - pt. od 7:00 do 15:00

Język migowy Logo BIP
Jesteś na: Strona główna / Działalność / Zakres działalności

Zakres działalności

1. Powstanie Zarządu Dróg i Służb Komunalnych

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach powstał 1 stycznia.2008 r.
Akt założycielski stanowi uchwała Rady Miejskiej Nr XV/138/07 z dnia 26 października 2007 r.

2. Forma organizacyjna

Zarząd Dróg i Służby Komunalne stanowi gminną jednostkę organizacyjną i podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gminy i Miasta, który sprawuje nadzór i kontrolę nad jego działalnością.

3. Siedziba

Zarząd Dróg i Służby Komunalne ma swoją siedzibę w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 6.

4. Zakres działania

Zgodnie ze statutem Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Do zakresu działania ZDiSK należy w szczególności:

 1. W zakresie zarządu drogami gminnymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych oraz innych
  będącymi we władaniu gminy:
  • a) opracowywanie projektów planów rozwoju gminnej sieci drogowej,
  • b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania ochrony dróg oraz drogowych
   obiektów inżynierskich,
  • c) pełnienie funkcji inwestora,
  • d) całoroczne utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
   urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  • f) koordynacja robót w pasie drogowym,
  • g) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
   pieniężnych,
  • h) wydawanie opinii w zakresie szczególnego korzystania z dróg oraz projektów organizacji ruchu,
  • i) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,
  • j) sporządzanie informacji o gminnych drogach publicznych,
  • k) przeprowadzanie kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym
   uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • l) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
  • m) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • n) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
  • w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  • o) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  • p) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  • q) gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych,
  • r) współdziałanie z właściwymi zarządami dróg w zakresie wprowadzenia ograniczeń na drogach lub
   ich zamykania, jak też wyznaczania objazdów,
  • s) zapewnianie prawidłowego oświetlenia dróg, ulic i placów,
  • t) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie standardu oświetlenia ulic oraz obniżenie
   opłat za energię,
   u) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych.
 2. Bieżące utrzymywanie innych dróg będących we władaniu gminy.
 3. W zakresie służb komunalnych:
  • a) dbanie o utrzymanie porządku i czystości w gminie,
  • b) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  • c) utrzymywanie kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy,
  • d) utrzymywanie cmentarzy, w tym prowadzenie ksiąg cmentarnych i pobór opłat za usługi
   cmentarne,
  • e) utrzymywanie i remontowanie miejsc pamięci i grobownictwa wojennego,
  • f) utrzymywanie parkingów oraz szaletów gminnych,
  • g) utrzymywanie targowisk oraz pobieranie opłaty targowej,
  • h) utrzymywanie zieleni miejskiej i gminnej, zadrzewień, w tym parków i urządzeń parkowych,
  • i) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy,
  • j) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego TAXI,
  • k) organizacja wystroju świątecznego gminy,
  • l) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
 4. Wykonywanie wyznaczonych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 5. Wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza Gminy i Miasta.

ZDiSK może prowadzić także dla maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału komunalną działalność usługową, nie wykraczającą poza sferę użyteczności publicznej, na rzecz innych podmiotów po uprzedniej realizacji zadań statutowych.

 • Finansowania działalności
  Zadania wykonywane przez Zarząd Dróg i Służby Komunalne finansowane są ze środków budżetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 • Skargi, Wnioski i Petycje
  Skargi, Wnioski i Petycje mieszkańców przyjmuje Dyrektor ZDiSK mgr inż. Piotr Łuc.

Redakcja strony: Zakres działalności Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 1174
 • Hm6ux0mpuY3GlCMC-sAj2Bvx-UpyfyhHydS6-PYbAYtJP3DY1NvNBR0tWetu1OSx16ZV0LMOmnWXL7FVSy8K-g

 • aVBIH6w5Ouny-n9b_4jocf5mNJdtnbCZqoZh7TsWYFVJP3DY1NvNBR0tWetu1OSx16ZV0LMOmnWXL7FVSy8K-g

 • -1w25vUZaw1vbxgav3jpprB_ZemkNJ5SsQODmmyHzDVJP3DY1NvNBR0tWetu1OSx16ZV0LMOmnWXL7FVSy8K-g

 • W3oMhcaAYNHdQ4sFuAWZgbbkgzX_DPc1HqNE7S3wd8JJP3DY1NvNBR0tWetu1OSx16ZV0LMOmnWXL7FVSy8K-g

 • gQOL8WM6CEdsAAK83OYEfZVh1agD5RombM-PTxN4tGlJP3DY1NvNBR0tWetu1OSx16ZV0LMOmnWXL7FVSy8K-g